วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • ส่งเสริมกิจกรรมการผลิตและปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตาม Zoning By Agri-Map
  • พัฒนา ศพก. และศูนย์เครือข่ายให้สอดคล้องกับกิจกรรมการผลิต ตาม Zoning By Agri-Map
  • ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
  • ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสินค้า
  • ส่งเสริมการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน/องค์กรเกษตรกร ในกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่

ยุทธศาสตร์

  • พัฒนาโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และขยายศูนย์เครือข่าย จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีเทพ วิเชียรบุรี บึงสามพัน หนองไผ่ ชนแดน และเมืองเพชรบูรณ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  • พัฒนาโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และขยายศูนย์เครือข่าย ทั้ง 11 อำเภอ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง ข้าว และเกษตรผสมผสาน/ไม้ผล
  • ส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิตของเกษตรกร (IFPP) ในกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่