ประวัติความเป็นมา

โครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔