❇️การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์

❇️ ปี 2563 (ตัดยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ไฟล์ Excel

❇️ ปี 2562 (ตัดยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ไฟล์ Excel

❇️ ปี 2561 (ตัดยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ไฟล์ Excel