ข่าวประจำวัน

💠ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในการตรวจติดตามราชการ💠 (24 พฤศจิกายน 2565)

❇️ ร่วมกิจกรรมโครงการเพชรบูรณ์เที่ยวเต็มปอด ณ วิสาหกิจชุมชนโกโก้นางั่ว หมู่ 11 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง​เพชรบูรณ์❇️ (23 พฤศจิกายน 2565)

🌾สำนักเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว🌾 (16 พฤศจิกายน 2565)

💠การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 (20-21 ตุลาคม 2565)

❇️ ร่วมกิจกรรมแจกต้นกล้ากัญชา “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น” (18 ตุลาคม 2565)

💠ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานราชการ ปีงบประมาณ 2566 (3 ตุลาคม 2565)

💠 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2565💠 (26 กันยายน 2565)

💠​ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ต้นแบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ และประชุมเกษตรจังหวัดระดับเขต ครั้งที่ 4/2565💠​ (7-8 กันยายน 2565)

🥬 จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565🥬 (2 กันยายน 2565)

📣ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมช่องทางตลาดอาหารปลอดภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ (25-26 สิงหาคม 2565)

🌱เกษตรจังหวัดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 3 / 2565🌱 (16 สิงหาคม 2565)

🌽เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตัดสดหมัก🌽 (8 สิงหาคม 2565)

💠เพชรบูรณ์ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ (26 กรกฎาคม 2565)

💠 ร่วมงานเทศกาลอะโวกาโดเขาค้อ ประจำปี 2565 (22 กรกฎาคม 2565)

💠​ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “อินทผลัม แอนด์ บอลลูน เฟสติวัล เพชรบูรณ์” (20 กรกฎาคม 2565)

💠การประกวดแปลงใหญ่ ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2💠 (27 มิถุนายน 2565)

🎯 อบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ปี 2565 รุ่นที่ 1 และ 2🎯  (14, 16 มิถุนายน 2565)

🌿เปิดศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตและทดลอง การเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร (กระท่อม) เชิงพาณิชย์🌿  (7 มิถุนายน 2565)

💠การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565💠 (26 พฤษภาคม 2565)

❇️กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ และส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ปี 2565❇️ (19 พฤษภาคม 2565)

🌱เกษตรเพชรบูรณ์ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565🌱 (11 พฤษภาคม 2565)

❇️ต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จุดที่ 1 (28 เมษายน 2565)

🎯โครงการอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ( 27-28 มกราคม 2565 )

❇️จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ศพก. และ ศจช. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565❇️ ( 21 มกราคม 2565 )

🔷เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมงานแถลงข่าว โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2 ( 6 มกราคม 2565 )

💠​ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 จังหวั​ดเพชรบูรณ์ ( 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 )

✅ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ( 8 ธันวาคม 2564 )

🔷เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ( 3 ธันวาคม พ.ศ 2564 )

✅ ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์( 29 พฤศจิกายน 2564 )

✅ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ในการประสานงานเกษตรกรและส่งเสริมการพัฒนาการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร ที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านโครงการผักรวมใจ ผลไม้รวมใจ ข้าวสารปลอดภัย สมุนไพรสด (GAP) ( 26 พฤศจิกายน 2564 )

❇️ประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิตการแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน ด้านการเกษตรระดับจังหวัด ( 26 พฤศจิกายน 2564 )

❇️​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งมอบหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาแก่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ วิเชียรบุรี บึงสามพัน หนองไผ่ และชนแดน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ซึ่งนำไปใช้ในการป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา ( 19 ตุลาคม 2564 )

❇️​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์มอบต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ในโครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสู้ภัย COVID – 19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ( 28 ตุลาคม พ.ศ.2564)

❇️​ เกษตรจังหวัดเชรบูรณ์ส่งเสริมช่องทางการขายออนไลน์ให้แก่เกษตรกรในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 (29 ตุลาคม2564 )

❇️ ตลาดนัดสัญจรเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดเพชรบูรณ์ (17 กันยายน 2564)

❇️ ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564 (16 กันยายน 2564)

❇️เกษตรจังหวัด ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (13 กันยายน 2564)

❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั่งที่ 1 ในการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ (8 สิงหาคม 2564)

❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง สำหรับแปลงใหญ่ที่ดำเนินการเป็นปีที่ 3  (5 สิงหาคม 2564)

❇️​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบครุภัณฑ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดมอบครุภัณฑ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (3 สิงหาคม 2564)

❇️​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อนำผลิตเป็นแคปซูลใช้ป้องกันและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (30 กรกฎาคม 2564)

❇️​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 กรกฎาคม 2564)

❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง และติดตามการทำลาย
ต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่าง
 (22กรกฎาคม 2564)

❇️อบรมกิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านโป่งตะแบก (25 มิถุนายน 2564)

❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก (24 มิถุนายน 2564)

❇️สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ปี 2564 (23 มิถุนายน 2564)

💠​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอบึงสามพัน (18 พฤษภาคม 2564)

💠เกษตรเพชรบูรณ์ ติดตามการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ (14 พฤษภาคม 2564 )

💠เกษตรเพชรบูรณ์ ติดตามและประเมินความเสียหายจากกรณีน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ หมู่3 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก (13 พฤษภาคม 2564)

💠​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามการสร้างโรงเรือนอัจฉริยะของเกษตรกร Young Smart Farmer บึงสามพัน (28 เมษายน 2564)

💠​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เ​ยี่ยมเยียน​เกษตรกรทำเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขา​ชะโงก​เหนือ (21 เมษายน 2564)

✳️จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564 (9 เมษายน 2564)

✳️สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดมะขามหวาน ประจำปี 2564 (4 มีนาคม 2564)

✳️สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี2564 (26 กุมภาพันธ์ 2564)

✳️สำนักงานเษตรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดการประกวดมะขามหวานในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 (1 มีนาคม 2564)

✳️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 (23 กุมภาพันธ์ 2564)

✳️สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการแปลงใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์ (20 กุมภาพันธ์ 2564)

✳️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมแถลงข่าวงานมะขามหวา นนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 (18 กุมภาพันธ์ 2564)

✳️ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดแถลงข่าว โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ร่มความมั่นคงด้านอาหาร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)

❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรในโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่องแนวทางการป้องกันและจัดการศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน (วันที่ 17 มีนาคม 2564)

❇️อบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชน ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแปรรูป (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)

❇️ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดจองพื้นที่จำหน่ายผลผลิตมะขามหวาน ผลผลิตทางการเกษตร และกิ่งพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2564 (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564)

💠​ ประชุมชาวสวนผู้ปลูกมะเขือ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือด้านการตลาดของเกษตรกร ( 16 กุมภาพันธ์ 2564)

❇️อบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตร (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

✳️ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุม ขับเคลื่อนงานโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง กิจกรรมความมั่นคงด้านอาหาร (วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564)

❇️ เยี่ยมกิจกรรมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร ปี 2564 (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564)

❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564)

❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564)

❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เฝ้าระวังการเผาในพื้นที่เกษตร (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)

❇️ สำรวจข้อมูลผู้จำหน่าย เพื่อเปิดโซนตลาดเกษตรกร “เกษตรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย” จำหน่ายสินค้าเกษตรในตลาดประชารัฐ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)

❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมตลาดเกษตรกร ปี 2564 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)

❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา สำหรับใช้ป้องกันกำจัดเชื้อรา เพื่อใช้ในโครงการทหารพันธุ์ดี (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)

❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 1/2564 (29 มกราคม 2564)

❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ สำรวจและติดตามการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง (วันที่ 21 มกราคม 2564)

❇️ตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้า โดยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กิจกรรม ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก (6 มกราคม 2564)

❇️ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2564 (5 มกราคม 2564)

❇️ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการ “ส่งสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2564 (30 ธันวาคม 2563)

❇️ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (5 พฤศจิกายน 2563)

✳️ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (30 ตุลาคม 2563)

💠​ ประชุมคณะกรรมการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 (22 ธันวาคม 2564)

❇️สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดมงคลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (25 ตุลาคม 2563)

✳️ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (30 ตุลาคม 2563)

❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

💠 ประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 23 จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2563 (22 กันยายน 2563)

💠​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกติดตามให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในเขตอำเภอบึงสามพัน และอำเภอวิเชียรบุรี (21 กันยายน 2563)

💠 เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบนโยบาย การส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์ และนโยบายขอกรมส่งเสริมการเกษตร แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ (21 กันยายน 2563)

💠 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด (19 กันยายน 2563)

💠 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 (18 กันยายน 25363)

💠​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2563 (17 กันยายน 2563)

💠​รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบนโยบายการเกษตรเชิงพื้นที่ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ (16 กันยายน 2563)

❇️ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 (10 กันยายน 2563)

❇️ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 9/2563 (10 กันยายน 2563)

❇️กษตรเพชรบูรณ์ร่วมงานสัมมนารวมพลคนเกษตรสร้างชาติ และร่วมงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 smart & strong together (27สิงหาคม 2563)

💠 เกษตรเพชรบูรณ์เร่งตัดวงจรหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด(27สิงหาคม2563)

💠 ร่วมสัมมนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์(20สิงหาคม 2563)

❇️ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ (24 กรกฎาคม 2563)

❇️ อบรมให้ความรู้ เรื่องการเกษตรแบบชีววิธี แก่เกษตรกรผู้นำ อำเภอหล่มเก่า (24 กรกฎาคม 2563)

❇️โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 (23 กรกฎาคม 2563)

💠 ประชุมวาระยามเช้า (Morning brief) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (22 กรกฎาคม 2563)

💠 ​ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2563 (21 กรกฏาคม 2563)

❇️ ประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2563. สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (21 กรกฏาคม 2563)

❇️การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2563 สาขาอาชีพทำสวน และสาขาอาชีพทำไร่ (20 กรกฎาคม 2563)

❇️Young Smart Farmer จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันพัฒนาสำนักงานเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ( 17 กรกฎาคม 2563)

❇️เกษตรจตังหวัดเพชรบูรณ์เยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวสวนเกษตรผสมผสาน“อินทผลัมกุญชร อิน-นายช่าง” (17 กรกฎาคม 2563)

❇️ อบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตการเกษตรกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2563 (9 มิถุนายน 2563)

💠 เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้ด้านไร่นาสวนผสม (9 มิถุนายน 2563)

❇️ พิจารณาอนุมัติโครงการภายใต้กรอบนโยบาย/แผนงาน 3.1 เกษตรอัจฉริยะ (เกษตรแม่นยำ เกษตรแปลงใหญ่ การเกษตรที่มีมูลค่าสูง ) อุตสาหกรรมอาหาร Bioeconomy ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ Hospitality Industry เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (5 มิถุนายน 2563)

❇️พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (11 พฤษภาคม 2563)

💠​กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (11 พฤษภาคม 2563 )

💠​เยี่ยมเยียนติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (10 พฤษภาคม 2563)

💠​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมประชุมผ่านทางไกล(conference) ในการ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4  (24 เมษายน 2563)

❇️กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำ!! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เป็นการปลูกตามการเพาะปลูกปกติ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข เท่านั้น
📌ส่วนมาตรการเยียวยาแนะเกษตรกร ติดตามข่าวสารจากรัฐบาล..(รายละเอียดเพิ่มเติม)

❇️ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบปัจจัยการผลิตด้านไม้ผล และวัสดุทางการเกษตร  (24 เมษายน 2563)

❇️ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว (23 เมษายน 2563)

❇️ ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19) (23 เมษายน 2563)

💠​ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2563  (23 เมษายน 2563)

❇️ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรผ่าน Application Zoom (14 เมษายน 2563)(14 เมษายน 2563)

❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดยาสูบ อำเภอหล่มสัก (13 เมษายน 2563)

💠 เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมผ่านทางไกล (conference) ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)💠(10เมษายน 2563)

💠 โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ 💠 (3 เมษายน 2563)

💠 ประชุมผ่านทางไกล (conference) 💠 (1 เมษายน 2563)

❇️ บ้านของเรา…เราต้องดูแล😊 (31 มีนาคม2563)

❇️ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม 5 ส พร้อมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัศ COVID-19(31 มีนาคม 2563)

❇️ ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2563
ครั้งที่ 6/2563 (30 มีนาคม 2563)

❇️ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นิเทศงานอำเภอครั้งที่ 2 (24 มีนาคม2563)