❇️ ร่วมกิจกรรมโครงการเพชรบูรณ์เที่ยวเต็มปอด ณ วิสาหกิจชุมชนโกโก้นางั่ว หมู่ 11 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง​เพชรบูรณ์❇️

วันที่ 23 พฤศจิกายน​2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาร อภัยนอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางพรนิภา ทองศิริ เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน​เกษตร​อำ​เภอเมือง​เพชรบูรณ์​ ร่วมกิจกรรมโครงการเพชรบูรณ์เที่ยวเต็มปอด ณ วิสาหกิจชุมชนโกโก้นางั่ว ม.11 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง​เพชรบูรณ์​ ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนา​เศรษฐกิจ​ชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คัดเลือกชุมชนนางั่วในการเป็นต้นแบบการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน​ในการทำกิจกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์​ให้แก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีการเชื่อมโยงไปในกลุ่มต่างๆในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและเกิดการกระจายรายได้ในชุมชน ในการนี้ โดยเกษตรกรและผู้ที่สนใจในการปลูกและแปรรูปโกโก้หรือจำหน่ายผลโกโก้สามารถติดต่อได้ที่ วิสาหกิจชุมชนโกโก้นางั่ว โทร 087-0563308