❇️ ร่วมกิจกรรมแจกต้นกล้ากัญชา “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น”

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายสุภาร อภัยนอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมแจกต้นกล้ากัญชา โดยมีนายชัชวาล เบญจศิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน การปลูกกัญชา 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และทางการแพทย์ โดยแจกต้นกล้ากัญชาให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 2ต้น/คน ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยผลิต ต้นกล้ากัญชา มีเป้าหมายผลิตและแจกจ่าย จำนวน 23,000 ต้น โดยนำส่งให้กับ ศวพ.พิจิตร จำนวน 8,000 ต้น และ อีก จำนวน 15,000 ต้น นำ แจกจ่ายให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์