💠 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2565💠

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2565 เพื่อร่วมหารือข้อราชการ รับทราบ ติดตามงานนโยบาย สรุปการผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ภารกิจสำคัญของจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2565 และรับมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์