💠​ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ต้นแบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ และประชุมเกษตรจังหวัดระดับเขต ครั้งที่ 4/2565💠​

วันที่ 7 -​ 8 กันยายน พ.ศ.2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ต้นแบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ และประชุมเกษตรจังหวัดระดับเขต ครั้งที่ 4/2565 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 และผลการดำเนินงานตามโครงการกรมส่งเสริมการเกษตร และรับโล่รางวัลการจัดระดับเว็บไซต์​หน่วยงานระดับเขต ปี 2565 จากนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายนาวิน อินทจักร ผู้อำน​วยการสำนัก​งานส่งเสริ​มและพัฒนาก​ารเกษตรที่​ 6​ จังหวั​ดเชียงใหม่​ เกษตร​จังหวัด 17 จังหวัด​ภาคเหนือ และหัวหน้าส่วนฯ ​ระดับเขต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก