🥬 จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565🥬

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วย นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ว่าที่ร้อยตรีสมใจ ทองศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับประธานคณะกรรมการแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับอำเภอ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน แปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับอำเภอ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแก่ ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเพชรพระพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์