📣ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมช่องทางตลาดอาหารปลอดภัย จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัด เพชรบูรณ์  มอบหมายให้นางสาวศุภลักษณ์ นาสูงชน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางพรนิภา ทองศิริ เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในงานโครงการส่งเสริมช่องทางตลาดอาหารปลอดภัย จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2565 

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายและเสวนาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐสู่กิจการอาหารปลอดภัย ในการส่งเสริมเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู้ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเสวนา ณ ลานอเนกประสงค์หอโบราณคดีเพชรบูรณ์ อินทราชัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์