🌱เกษตรจังหวัดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 3 / 2565🌱

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 3 / 2565 ผ่านระบบ Application Zoom ในหัวข้อ “กระบวนการพัฒนาสินค้าสู่ความยั่งยืน” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงปัจจัยและการขยายผลของความสำเร็จในการทำงาน เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการดำเนินงานให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร กำหนดแผนการปฏิบัติงาน การติดตาม นิเทศงานการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการพัฒนางานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นต้นแบบ / บทเรียนรู้ สำหรับพัฒนา ต่อยอด ขยายผลสำหรับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ณ ห้องประชุมเพชรพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 11 อำเภอ