🌽เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตัดสดหมัก🌽

 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตัดสดหมัก ในงานโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระทีไ่ด้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต 2562/2563 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี โดยมีเกษตรกรเป้าหมายกว่า 800 รายในงาน สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดนิทรรศการ และเชิญประธานแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตัดสดหมัก เพื่อเป็นพืชทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ปลูกยาสูบในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้แจกสารชีวภัณฑ์ (เชื้อราไตรโคเดอร์มา กับ เมตาไรเซี่ยม) ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานด้วย