💠เพชรบูรณ์ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน ในงานมีเกษตรกรร่วมงานและเข้ารับบริการ จำนวนกว่า 200 คน ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 14 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช ดิน ปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย (สปก.) หม่อนไหม ยางพารา ข้าว ส่งเสริมการเกษตร เกษตรและสหกรณ์ และเกษตรที่สูง (เลย) การให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ สาธารณสุข สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้บริการ และในงานยังมีการมอบพันธุ์ผักพริกจินดาจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชพิษณุโลกให้กับพัฒนาการอำเภอบึงสามพันเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรโครงการขจัดความยากและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอบึงสามพัน สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการช่วยเหลือเกษตรกร โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการความรู้และงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตร และแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน