🎯 อบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ปี 2565 รุ่นที่ 1 และ 2🎯

นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการจัดอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ปี 2565 รุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 และรุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัดในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้
1. เทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัย
2. เทคโนโลยีการแปรรูปและตลาดสินค้าเกษตร
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
กิจกรรมการอบรมดังกล่าว มีบุคคลเป้าหมายเป็นประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ทั้งหมด 11 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 125 คน ซึ่งเกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในเรื่องของการผลิตพืชปลอดภัย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร การตลาดสินค้าเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ และระบบน้ำอัจฉริยะ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์