💠การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 💠

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SC) ดำเนินการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมี นางภัทรภร บุญอาบ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานคณะกรรมการตัดสินประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น นายอนันต์ ตั่นฉ้วนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์  นายภมร ปัตตาวะตังนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นางสาวทองสุข ทาชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหาร ผู้แทนศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ นางสาวกิ่งทอง สายจันยูน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานตรวจสอบบัญชีและสหกรณ์เพชรบูรณ์ นายปภณ ท้าวน้อย นักวิชาการเกษตร ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ นายยุพราช เขียวประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ผู้แทนโครงการชลประทานเพชรบูรณ์  ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดณ แปลงใหญ่มะขามหวาน ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า, แปลงใหญ่ผักอินทรีย์ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก และแปลงใหญ่ข้าวสมัยใหม่ ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์