❇️กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ และส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ปี 2565❇️

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ และส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ปี 2565 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป้าหมายเกษตรกร 50 ราย โดยมีหลักสูตรในการฝึกอบรมเรื่อง “การจัดการสวนมะขามเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ” โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ “การจดบันทึกสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน” โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ และ“การขอรับรองมาตรฐาน GAP” ณ ศาลากองทุนหมู่บ้านตะเบาะ หมู่ที่ 4 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินที่ได้รับสิทธิการทำกินและการเข้าอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรสามารถลดรายจ่ายสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น