🌱เกษตรเพชรบูรณ์ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565🌱

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านลาดน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ว่ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ในคราวเดียวกัน มีการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 15 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน, คลินิกพืช, คลินิกปศุสัตว์, คลินิกประมง, คลินิกสหกรณ์, คลินิกกฎหมายส.ป.ก., คลินิกบัญชี, คลินิกชลประทาน, คลินิกข้าว , คลินิกยางพารา คลินิกหม่อนไหม, คลินิกส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร, คลินิกสำนักงานเกษตรและสหกรณ์,คลินิกอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัด, คลินิกสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุข นอกจากนั้นยังมาหน่วยงานเอกชน ษริษัทเมล็ดพันธุ์ บริษัทคูโบต้า เข้ามาร่วมให้บริการ มีการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ และ กลุ่ม Young smart farmer (YSF) ในพื้นที่โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน กว่า 150 ราย