🌱 โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นสู่การพัฒนาชุมชน”กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” 🌱

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ นำวิสาหกิจชุมชน 75 แห่ง สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 150 ราย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน”กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” โดยมีนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงบทบาท หน้าที่และอำนาจ ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนภายใต้บทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งเปิดเวทีสาธารณะ “แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน” พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดแนวทางความร่วมมือการสนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์