💠​ต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 💠​

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์