❇️ติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยนา ตำบลวังชมภู❇️

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยนา ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รับฟังการสรุปผลการดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการ