❇️ เกษตรจังหวัดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด❇️

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน กิจกรรมย่อย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านการเกษตร ปี 2565 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่ ปี 2565 รวมทั้งกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การสร้างเครือข่ายแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด โดยมีประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และรองประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ เข้าร่วมจัดเวที จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์