💠​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 💠​

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพื่อถ่ายทอดความรู้และบริการแก่เกษตรกร สนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ วางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง โดยมีนายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานเปิดงานการจัดงานฯ พร้อมด้วยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐให้บริการเกษตรกร ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์