🌱เพชรบูรณ์ จัดประกวดมะขามหวาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 🌱

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดมะขามหวาน ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 โดยมี นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด เกษตรอำเภอ และเกษตรกร เข้าร่วม ซึ่งการประกวดมะขามหวานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ให้มีความสม่ำเสมอ ได้มาตรฐานสินค้า ตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดจนให้เกษตรกรตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี การจัดประกวดในครั้งนี้ มีการประกวดมะขามหวานจำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ศรีชมภู พันธุ์ขันตี พันธุ์สีทอง พันธุ์ประกายทอง และ พันธุ์อื่นๆ โดยผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละสายพันธุ์จะได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งมีเกษตรกรส่งผลผลิตมะขามหวานเข้าร่วมประกวด จำนวน 425 ตัวอย่าง นอกจากนั้นผุ้ที่ชนะเลิศการประกวดในแต่ละสายพันธุ์สามารถเข้าร่วมประกวดเพื่อหา “สุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ แห่งปี 2565” เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะกรรมการประกวดจะลงพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อตัดสินการประกวดที้ง 5 สายพันธุ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนจาก การบริหารจัดการสวนที่ดี การสร้างองค์ความรู้ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบสวนมะขาม เผยแพร่ขยายผลให้แก่สาธารณชนได้ ซึ่งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มามอบให้ผู้ชนะเลิศ “สุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์แห่งปี 2565” พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาท ณ ห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์