🌱สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการศึกษาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2565 🌱

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการศึกษาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2565 นางนันทพร ทองอินทร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชกล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ มีฐานการเรียนรู้ 4 สถานีสถานนีที่ 1 การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สถานีที่ 2 ประโยชน์ของถ่านชีวภาพ และเตาเผาถ่านชีวภาพ โดยนายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์สถานนีที่ 3 การลดต้นทุนการผลิต โดยสำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรีสถานนีที่ 4 การจัดทำแปลงศึกษาการใช้ถ่านชีวภาพในพื้นที่การเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสายกุล หวังแลกลาง เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี กล่าวต้อนรับ นางสาววิภาดา แสวงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วม ทั้งหมด 90 ราย จากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ สนใจเข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ ณ โคกหนองนา หมู่ที่ 8 บ้านซับกรองทอง ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์