🌱เกษตรเพชรบูรณ์ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565🌱

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หมู่ที่ 10 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ว่ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ในคราวเดียวกัน มีการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 14 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน, คลินิกพืช, คลินิกปศุสัตว์, คลินิกประมง, คลินิกสหกรณ์, คลินิกกฎหมายส.ป.ก., คลินิกบัญชี, คลินิกชลประทาน, คลินิกข้าว , คลินิกยางพารา คลินิกหม่อนไหม, คลินิกส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร, คลินิกอารักขาพืช, คลินิกสุขภาพของเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น กศน กองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รวมทั้ง กลุ่มวิสาหกิจ ศพก แปลงใหญ่ และตลาดเกษตรกร เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม กว่า 200 ราย