🎯โครงการอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2565 มีนายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน โดยกิจกรรมส่งเสริมในเรื่อง การเชื่อมความพันธ์กลุ่มเครือข่ายระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง การค้นหาตัวตน การวิเคราะห์ตนเอง การวางแผนผลิตรายบุคคล (IFPP)​ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมทางการเกษตร โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจด้านการทำเกษตรหรืออยากเพิ่มศักยภาพในการทำการเกษตร คนรุ่นใหม่อยากกลับบ้าน ของจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 46 ราย สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์