❇️จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ศพก. และ ศจช. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565❇️

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ศพก. และ ศจช. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนและแผนการพัฒนาดำเนินกิจการ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาแปลงใหญ่ ศพก. และ ศจช. รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิต การตลาด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตรร่วมกัน โดยมีนายสมาน โกษาจันทร์ ประธาน ศพก. ระดับจังหวัด นายถาวร จงวัฒน์ ประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัด นายวิรัตน์ ยาโต ประธาน ศจช. ระดับจังหวัด และประธาน ศพก./แปลงใหญ่/ศจช. ระดับอำเภอ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางนันทพร ทองอินทร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นางสาวธัญญรัตน์ ภัทรชนนวรพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวปวริศา กันแพงศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวปุณยนุช วงศ์จันทรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ ศพก. และ ศจช. ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมจำนวน 73 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์