🔷เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมงานแถลงข่าว โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2 ( 6 มกราคม พ.ศ 2565 )

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงานแถลงข่าว โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2 และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจ พืชสวยงาม และสัตว์เศรษฐกิจ ด้วยเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2 โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์