❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง และติดตามการทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่าง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวกาญจนารมณ์ ทองโปร่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเกษตรอำเภอวิเชียรบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง และติดตามการทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่าง ซึ่งเป็นเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ตำบลพุขาม และตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์