❇️สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ปี 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอนันต์ ตั่นฉ้วน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดิน เป็นคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จำนวน 2 กลุ่ม 1. กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง 2.แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ เพื่อเป็นตัวอย่างในการขยายผล และกระตุ้นการพัฒนา เพิ่มขีดดความสามารถการดำเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ