❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก

❇️วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวศุภลักษณ์ นาสูงชน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สัมมาวรรณ เกษตรอำเภอชนแดน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก หมู่ที่ 10 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์