❇️อบรมกิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านโป่งตะแบก

💠วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวศุภลักษณ์ นาสูงชน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมรายได้ การถนอมอาหารและการแปรรูป โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยเชิญวิทยากรจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านปากปู่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มาให้ความรู้การแปรรูปเห็ด ได้แก่ แหนมเห็ด และเห็ดกรอบ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านโป่งตะแบก ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์