ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ขอบเขตงาน