สรุปมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการภาครัฐ ปี 2562/63

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว(ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่)

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว(ข้าวเปลือกหอมประทุม)

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว(ข้าวเปลือกเจ้า)

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563