บทบาทและอำนาจหน้าที่

สำนักงานเกษตรจังหวัด[su_document url=”http://www.phetchabun.doae.go.th/wp-content/uploads/2020/03/จังหวัด.pdf”]

สำนักงานเกษตรอำเภอ [su_document url=”http://www.phetchabun.doae.go.th/wp-content/uploads/2020/03/อำเภอ.pdf”]