แนวทางการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ยี่ห้อ FEITIAN รุ่น R301-ฉ11

เมื่อสำนักงานเกษตรจังหวัดได้รับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบจำนวนเครื่องและ หมายเลขเครื่องตามบัญชีจัดสรรที่ได้รับแจ้งการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไป
  2. บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มการ ยืม/คืน เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) ยี่ห้อ FEITIAN รุ่น  R301-ฉ11 แล้วส่งกลับมายัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์
  3. ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องอ่านบัตรฯ เบื้องต้น ผ่านโปรแกรมทดสอบเครื่องจากกรมการปกครอง (download โปรแกรม | คู่มือ) หากพบว่า เครื่องชำรุดบกพร่อง ให้แจ้งกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2955 1640 ,0-2955-1642
  4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเครื่องอ่านบัตรของจังหวัด (ตามข้อ 2) ไปลงทะเบียนกับกรมการปกครอง เมื่อลงทะเบียนกับกรมการปกครองแล้ว แจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ
  5. เมื่อสำนักงานจังหวัดได้รับการยืนยันการลงทะเบียนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว สามารถจัดสรรเครื่องอ่านบัตรให้กับระดับอำเภอเพื่อใช้งานต่อไปได้ สำหรับการจัดสรรให้อำเภอยืมเครื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัดจะต้อง5.1 เก็บเอกสารหลักฐานการยืมเครื่องตามแบบฟอร์มการ ยืม/คืน ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน5.2 บันทึกข้อมูลผู้ยืมเครื่อง ในระบบโปรแกรม Stock Smartcarder System ของกรมการปกครอง ตามคู่มือนี้ (download)หมายเหตุ – การใช้โปรแกรมStock Smartcarder System ของกรมการปกครอง ผู้ใช้งานจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน และรหัสลับ (pin code 4 หลัก) หากไม่ทราบรหัส สามารถขอใหม่ได้ที่สำนักงานทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น

ที่มาของข้อมูล : http://farmer.doae.go.th/doc/SmartCardRead.html ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563