องค์ความรู้ด้านการเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์

การเพิ่มมูลค่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (คุณสิรวิชญ์  มิไพทูล ) http://www.phetchabun.doae.go.th/wp-content/uploads/2020/02/องความรู้-นายสิรวิชญ์-มิไพทูล.pdf

การปลูกหน่อไม้ฝรั่งในดินลูกรัง(คุณมิตร พาทา ) http://www.phetchabun.doae.go.th/wp-content/uploads/2020/02/องค์ความรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งในดินลูกรัง1.pdf

การผลิตหน่อไม้นอกฤดู (คุณมิตรชัย  ยุทธรักษ์) http://www.phetchabun.doae.go.th/wp-content/uploads/2020/02/แนวคิดในการผลิตหน่อไม้นอกฤดู-มิตรชัย.pdf