Monthly Archive: ธันวาคม 2021

💠​ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 จังหวั​ดเพชรบูรณ์

17 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เ…
Read more

🔷เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ 2564 เวลา 09.3…
Read more

✅ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ในการประสานงานเกษตรกรและส่งเสริมการพัฒนาการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร ที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านโครงการผักรวมใจ ผลไม้รวมใจ ข้าวสารปลอดภัย สมุนไพรสด (GAP)

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายอนันต์ …
Read more

❇️ประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิตการแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน ด้านการเกษตรระดับจังหวัด

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา09.00 น. นา…
Read more

❇️​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งมอบหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาแก่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ วิเชียรบุรี บึงสามพัน หนองไผ่ และชนแดน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ซึ่งนำไปใช้ในการป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน…
Read more

❇️​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์มอบต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ในโครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสู้ภัย COVID – 19 จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายอนั…
Read more