บริการข้อมูล

❇️กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ และส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ปี 2565❇️

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายอนันต์ ตั่…
Read more

🌱 โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นสู่การพัฒนาชุมชน”กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” 🌱

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน…
Read more