บริการข้อมูล

🌱เพชรบูรณ์ จัดประกวดมะขามหวาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 🌱

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. …
Read more

🌱สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการศึกษาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2565 🌱

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันต์ ตั่น…
Read more

❇️จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ศพก. และ ศจช. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565❇️

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09….
Read more

💠​ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 จังหวั​ดเพชรบูรณ์

17 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เ…
Read more

🔷เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ 2564 เวลา 09.3…
Read more

✅ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ในการประสานงานเกษตรกรและส่งเสริมการพัฒนาการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร ที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านโครงการผักรวมใจ ผลไม้รวมใจ ข้าวสารปลอดภัย สมุนไพรสด (GAP)

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายอนันต์ …
Read more