บริการข้อมูล

💠​ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ต้นแบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ และประชุมเกษตรจังหวัดระดับเขต ครั้งที่ 4/2565💠​

วันที่ 7 -​ 8 กันยายน พ.ศ.2565 นายอนันต์…
Read more

💠เพชรบูรณ์ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสุเมธ ธี…
Read more