บริการข้อมูล

❇️ เกษตรจังหวัดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด❇️

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน …
Read more

💠​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 💠​

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09…
Read more