Author Archive: phetchabun

❇️กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ และส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ปี 2565❇️

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายอนันต์ ตั่…
Read more

🌱 โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นสู่การพัฒนาชุมชน”กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” 🌱

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน…
Read more

❇️ เกษตรจังหวัดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด❇️

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน …
Read more

💠​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 💠​

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09…
Read more