ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรอวยพรปีใหม่ 2559 ชมคลิป

วีดีโอการแนะนำเกษตรกรเตรียมฤดูกาลผลิต ปี 2558-2559
โดยนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชมคลิป

โครงการผลิตผักปลอดภัยในรูปแบบแปลงใหญ่ บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์