บันทึกข้อมูลสารสนเทศ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

โครงการผลิตผักปลอดภัยในรูปแบบแปลงใหญ่ บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์

  • boss.jpg