ตรากรม 2

 

pattle

 

 

 

 

 

head

นายพรชัย วนิชนพรัตน์
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

 

ประวัติสำนักงาน
กิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
 
สำนักงานเกษตรอำเภอ
โครงสร้างองค์กร
สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน
นโยบายการปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง
ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่
ตัวชี้วัดประเมินผลงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์  จัดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าและบริการทางการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน
การบริหารจัดการภาครัฐ ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   วันที่  2 มิถุนายน 2557  ถึงวันที่  30 กรกฎาคม 2557   ณ    ริมดอยรีสอร์ท สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี
แผนปฏิบัติงาน ปี 2557 ตำบลท่าพล   อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ
คู่มือการทำแผนที่ภูมิศาสตร์          
องค์ความรู้ด้านการเกษตร (KM)        
งานระบบสารสนเทศออนไลน์
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร         - ขึ้นทะเบียนเกษตร (ทบก.)
          - ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.)
          - ระบบภัยธรรมชาติ
          - สมุดทะเบียนเกษตรกร
          - ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
          - ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ (ศบกต.)
          - วิสาหกิจชุมชน
          - อาสาสมัครเกษตร
          - คลินิกเกษตร
          - รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน (E - Project)
           
           
           
สถิติข้อมูลทั่วไป
ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่การเกษตร สถาบันกลุ่ม
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ดีเด่น
ปี 2553
ปี 2553
ปี 2553
ปี 2553
ปี 2553
ปี 2553
ปี 2553
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ปี 2551
ปี 2554
ปี 2554
ปี 2554
ปี 2554
ปี 2554
ปี 2554
ปี 2554
กลุ่มยุวเกษตรกร
ปี 2552
ปี 2555
ปี 2555
ปี 2555
ปี 2555
ปี 2555
ปี 2555
ปี 2555
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปี 2553
ปี 2556
ปี 2556
ปี 2556
ปี 2556
ปี 2556
ปี 2556
ปี 2556
อาสาสมัครเกษตร
ปี 2554
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2557
กลุ่มแม่บ้านจดทะเบียนวิสาหกิจฯ
ปี 2555
              กลุ่มแม่บ้านสายใยรักฯ
ปี 2556
              กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
ปี 2557
                 
                 
องค์ความรู้ด้านการเกษตร
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
โรค แมลง วัชพืช
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี - หล่มสัก เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖๗๓๖๑๗๙ โทรสาร ๐๕๖๗๓๖๒๑๗ Email : Phetchabun@doae.go.th
นายอภิศักดิ์ จันท์มินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทร. ๐๘๑๖๐๕๐๙๐๖ ผู้ดูแลระบบ
นายชัยวุฒิ พิกุลทอง พนักงานธุรการ โทร. 0873142643 ผู้ช่วยดูแลระบบ