บันทึกข้อมูลสารสนเทศ

โครงการผลิตผักปลอดภัยในรูปแบบแปลงใหญ่ บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561


  • boss.jpg

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น